Sympatyzujemy… Rekomendujemy… (4)

Witold Bereś

50 życzliwych inicjatyw, które podobają się Fundacji Świat ma Sens

 *

Część 4

To polska NAGRODA literacka przyznawana od 2003 autorom publikującym teksty w języku polskim traktujące o innych religiach, kulturach i cywilizacjach. Została ustanowiona na podstawie ostatniej woli Beaty Pawlak – dziennikarki, pisarki i reportażystki, zmarłej 12 października 2002 roku w wyniku zamachu terrorystycznego na indonezyjskiej wyspie Bali.

NAGRODA ustanowiona przez środowisko czeskiego czasopisma „Listy”  nagrody im. Václava Buriana – nieżyjącego już tłumacza, dziennikarza, poety i polonisty.  Nagroda jest przyznawana w dwu kategoriach: za poezję oraz za wkład w dziedzinie kultury do dialogu środkowoeuropejskiego.

 

FUNDACJA TVN, będąca organizacją pozarządową posiadającą także status organizacji pożytku publicznego. Fundatorem tej organizacji została spółka akcyjna TVN, pokrywająca jej koszty funkcjonowania. Fundacja prowadzi działania na rzecz rzeczowego i finansowego wspierania chorych dzieci i osób starszych. Zajmuje się także pomocą na rzecz placówek służby zdrowia i ośrodków pomocy społecznej. Finansuje m.in. remonty oddziałów szpitalnych, turnusy rehabilitacyjnych, zakup protez.

 

STOWARZYSZENIE (i pismo) „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną – ludzi łączy tu niezgoda na przejawy rasizmu, faszyzmu i ksenofobii. Dzisiaj Stowarzyszenie jest organizacją wyspecjalizowaną w monitorowaniu przejawów rasizmu, która zdobyła renomę w kraju i zagranicą.

Misją tej FUNDACJI jest niesienie pomocy i wsparcia osobom, które doświadczyły wykorzystywania oraz przeciwdziałanie zjawisku molestowania seksualnego. Obecnie fundacja edukuje i zwiększa świadomość dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

FUNDACJA ta istnieje, aby wspierać migrantów w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu jego praw. Jest organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk i Organizacją Pożytku Publicznego.

NETIA OFF CAMERA to nie tylko FUNDACJA i Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego i jedna z największych tego typu imprez w Środkowo-Wschodniej Europie. To również miejsce spotkań młodych, niezależnych filmowców z całego świata. Festiwal organizuje również szereg warsztatów, wykładów, dyskusji, związanych zarówno z pokazywanymi filmami i konkretnymi sekcjami, jak i branżowe spotkania. Wielu reżyserów prezentowanych podczas festiwalu przyjeżdża do Krakowa, żeby spotkać się z widzami. Projekcje odbywają się w małych, studyjnych kina, nawiązując do tradycji dyskusyjnych klubów filmowych, obecnie nieco już zapomnianej.

 

NAGRODY Filmowe, powszechnie znane jako Orły – doroczna nagroda przyznawana przez Polską Akademię Filmową w dziedzinie filmu, znane od czerwca 1999 roku. Organizatorem, oraz inicjatorem powstania oraz przyznania nagrody było Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych (później przemianowane na Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych) z ówczesnym prezesem na czele Dariuszem Jabłońskim, który to był pomysłodawcą nagrody. Producentem wszystkich ceremonii wręczenia nagród jest utworzona w tym celu Niezależna Fundacja Filmowa, której pomysłodawcą jest również Dariusz Jabłoński. Do tej pory, nagrody były przyznawane przez członków elektoratu nagrody. Członkami Akademii zostali ci członkowie dotychczasowego elektoratu nagród, którzy do tej pory mieli prawo głosować na Polskie Nagrody Filmowe i przyjęli zaproszenie KIPA do grona Członków-Założycieli Polskiej Akademii Filmowej.

To STOWARZYSZENIE przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym. Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

 

Organizacja Janki Ochojskiej działa głównie poza Polską, starając się wspierać ludzi żyjących w biednych regionach świata. Jak piszą twórcy „Naszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizujemy ją poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa.  Nasze działania prowadzimy w miejscach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna.  Praca każdego z nas przyczynia się do ratowania życia ludzi”.

(stan alfabetycznie na 1 października 2016 roku)

 

Pozostałe odcinki do przeczytania:

  • Sympatyzujemy… Rekomendujemy… (1)
  • Sympatyzujemy… Rekomendujemy… (2)
  • Sympatyzujemy… Rekomendujemy…(3)
  • I ostatni – piąty – tutaj

w ramach projektu „Życzliwa Polska ma Sens” – sfinansowano ze środków Fundacji PZU/Partner Fundacja PZU

logo-pzu